De nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

WNRA

Vanaf 1 januari 2020 treedt in Nederland de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ (Wnra) in werking. De eenzijdige aanstelling die nu voor ambtenaren geldt, wordt dan omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Een grote operatie voor gemeenten, provincie, het rijk en alle andere overheidsinstanties. Maar ook een uitgelezen kans om de huidige processen te gaan digitaliseren. 

 

Wat houdt de Wnra in?

Met de invoering van de Wnra gaat privaat arbeidsrecht gelden voor overheidsmedewerkers. Hun eenzijdige aanstelling wordt dan omgezet in een tweezijdig arbeidscontract. Dat betekent dat ambtenaren dezelfde bescherming genieten als werknemers in het bedrijfsleven.

 

Gevolgen

De belangrijkste gevolgen voor overheidsmedewerkers zijn:

 • De aanstelling voor ambtenaren verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een tweezijdige arbeidsovereenkomst.
 • Na invoering zal de kantonrechter over arbeidsgeschillen voor ambtenaren oordelen. De ambtenaar kan niet langer bezwaar maken bij de eigen organisatie en in beroep bij de bestuursrechter.
 • Ook de ontslagprocedure wordt gelijk getrokken aan die in de marktsector: de overheid kan een ambtenaar pas ontslaan na tussenkomst van het UWV en de kantonrechter.
 • CAO’s worden direct toepasbaar en hoeven niet meer eerst in een rechtspositieregeling te worden omgezet.

De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, eindejaarsuitkering of vakantie-uren veranderen niet door de nieuwe wet. Daarnaast blijven ambtenaren een speciale status houden. In de nieuwe Ambtenarenwet staan nog steeds regels over de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.

 

Voor wie?

De aanpassingen gelden voor alle overheidsmedewerkers, inclusief medewerkers van de Nederlandsche Bank, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Medewerkers van politie en defensie, rechters en officieren van justitie en politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders, blijven uitgesloten van de Wnra. Zij houden hun oude positie.

 

Voorbereiden op de Wnra

Voor 380 gemeenten, alle provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en  zelfstandige bestuursorganen is dit een behoorlijke operatie. Vooral voor de afdeling P&O en de (arbeids)juridische functies. Zij moeten de overeenkomsten gaan omzetten. Als u op een van deze afdelingen werkt, dan kan het zijn dat u uw mandaat- en volmachtsbesluiten moet aanpassen. Afhankelijk van hoe de organisatie nu bevoegdheden om beslissingen over het personeel te nemen heeft geregeld. Dit kan een mooi moment zijn om de bevoegdheden digitaal efficiënt en veilig in te richten.

 

Aanpassen mandaat naar volmacht

Een van de veranderingen betreft definities. Nu wordt de juridische term ‘mandaat’ gebruikt. Dat betekent: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Dat kan bijvoorbeeld een aanstellingsbesluit zijn of een besluit tot bevordering naar een hogere schaal. Dit heeft betrekking op bestuursrecht.

Voor privaatrecht geldt de juridische term ‘volmacht’. Dat is de bevoegdheid om namens een rechtspersoon of natuurlijke persoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Dat kan zijn de staat, een gemeente, provincie of een waterschap. Na inwerkingtreding van de Wnra zijn alle handelingen ten aanzien van een arbeidsovereenkomst privaatrechtelijk.

Het is daarom goed na te gaan hoe dit geregeld is in uw organisatie. Worden alleen mandaten genoemd of ook volmachten?

 

Voorbereid op de toekomst

Nu u toch bezig bent een overzicht te maken van de volmachten en het nieuwe traject voor arbeidsovereenkomsten in te richten, is dit een mooi moment om het hele onboarding traject gelijk toekomstbestendig te maken en digitaal in te richten.

U kunt verschillende stappen maken in dit proces. Om het overzichtelijk te houden, noemen we ze apart. U kunt deze per stap inrichten of ze eenvoudig integreren als 1 gestroomlijnd proces:

 • Authenticatie van de werknemer (DigiD) en de gevolmachtigde P&O medewerker
  Zitten de personen met de juiste volmachten aan de knoppen?
 • Opstellen van de juridisch geldige arbeidsovereenkomst
  Welk model is van toepassing? Deze kan digitaal eenvoudig op maat en gepersonaliseerd worden.
 • Digitaal ondertekening
  Afhankelijk van het gewenste veiligheidsniveau kan gekozen worden voor verschillende types. Allen hebben hun eigen veiligheidsniveau en juridische geldigheid binnen de EU.

 

Europese juridische geldigheid

In de toekomst zullen steeds meer overeenkomsten en documenten digitaal worden opgeslagen. De verbeterde technische mogelijkheden om de (bevoegdheden van) de personen te identificeren en documenten te verzegelen, maken dat mogelijk. De Europese eIDAS regulering controleert de juridische validiteit van elektronische identificatie, handtekeningen en documenten binnen de EU.

 

Nu aan de slag!

De Wnra gaat 1 januari 2020 in. Dit is het moment om alle personeelszaken en het aannemen van medewerkers goed in te richten, zodat u er in de toekomst profijt van heeft! Wilt u meer lezen over digitale handtekeningen en documenten? Download dan onze gratis whitepaper ‘Your complete guide to Digital Signatures’, waarin we alles over dit onderwerp uitleggen.

Of ga meteen aan de slag. Probeer Connective eSignatures nu gratis uit.

Registreer u nu en we maken uw Digitale Handtekeningen account aan binnen 3 werkdagen.

Connective eSignatures is nu Nitro Sign Premium

Connective is nu onderdeel van Nitro. Dit domein wordt weldra gedeactiveerd. Ga naar gonitro.com en blijf op de hoogte van de nieuwste updates en features van Nitro Sign Premium (voorheen Connective eSignatures).