Privacy Policy

Connective vindt de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk en wil jou – als bezoeker van onze website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Via dit privacy beleid proberen we op een duidelijke manier zoveel mogelijk informatie mee te geven. Moest je na het lezen ervan toch nog vragen hebben, mag je ons altijd contacteren.

We passen ons privacy beleid bovendien regelmatig aan om jou als bezoeker zo correct mogelijk te informeren over wat we met jouw persoonsgegevens doen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd zodat je steeds de laatste versie van ons privacy beleid kan raadplegen.

1. Wie is Connective

Connective is een Belgisch softwarebedrijf dat diensten aanbiedt om documenten digitaal te genereren, ze elektronisch te handtekenen en om personen digitaal te authentiseren en identificeren. Onze hoofdzetel is gevestigd in België, maar we zijn internationaal actief met verschillende dochterbedrijven in het buitenland. Onze website is eigendom van, en wordt uitgebaat door onze Belgische entiteit. Connective is dan ook verwerkingsverantwoordelijke t.a.v. de persoonsgegevens die verwerkt worden via onze website.

Verwerkingsverantwoordelijke: Connective NV (0467.046.086)
E-mailadres: dpo@connective.eu
Adres: Wapenstraat 14 – bus 301 – 2000 Antwerpen, België
Telefoonnummer: +32 (0)3 612 58 60

2. Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Dit privacy beleid verduidelijkt we hoe we persoonsgegevens verwerken wanneer je onze website www.connective.eu bezoekt en u gebruik maakt van de functionaliteiten die via onze website beschikbaar zijn. Dit privacy beleid is uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening (Digitale Handtekeningen, Smart Documents, Identity Services of enige andere dienstverlening) die Connective aanbiedt. Wanneer onze website je doorverwijst naar een andere website of applicatie, hou er dan rekening mee dat er mogelijks andere voorwaarden of privacy verklaringen van toepassing zijn.

Connective verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Connective?

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze website gebruikt, verwerken we de volgende soort persoonsgegevens:

Identificatie- en contactgegevensBij het invullen van contactformulieren op onze website verwerken we jouw naam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer, mobiel nummer, en land waar jij of jouw bedrijf gevestigd bent;
Professionele informatieWanneer je solliciteert via onze website verwerken we jouw functietitel, de naam van het bedrijf waarvoor je werkt, jouw geslacht, leeftijd, informatie uit jouw CV die je meestuurt, en gegevens publiek beschikbaar op jouw LinkedIn profiel;
Overige gegevens die je zelf meedeeltVia de verschillende vrije invulvelden op onze website kan je ons vrij informatie doorsturen die we vervolgens ook verwerken zodra je deze informatie aan ons verstuurt.
CommunicatievoorkeurenWe verzamelen informatie over jouw voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe, bijvoorbeeld voor reclame of uitnodigingen voor evenementen. Deze voorkeuren deel je aan ons mee wanneer je via de website contact met ons opneemt of je jouw voorkeuren instelt via onze mailings.
Cookies Via cookies (en soortgelijke technologieën) geïnstalleerd op onze website verzamelen we specifieke persoonsgegevens. Een volledig overzicht van welke cookies we gebruiken, en alle relevante informatie hieromtrent kan je terugvinden in ons cookiebeleid.

4. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, en meer specifiek o.a. wanneer:

5. Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, maar enkel voor zover het noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van waarom we specifieke categorieën van persoonsgegevens verwerken.

Wettelijke rechtsgrond(en)
Identificatie- en contactgegevens
Uitvoering van de overeenkomst | Gerechtvaardigd belang | Toestemming
Wij verwerken jouw identificatie- en contactgegevens om vragen die je stelde via de website te beantwoorden en jou de informatie te bezorgen die je hebt opgevraagd. Wanneer je specifiek jouw toestemming hebt gegeven (of wanneer je een bestaande klant bent) verwerken we jouw identificatie- en contactgegevens eveneens om je op de hoogte te houden omtrent onze producten, diensten, promoties, evenementen, nieuwsartikels e.d.m., en dus voor direct marketing doeleinden.
Wettelijke rechtsgrond(en)
Professionele informatie
Uitvoering van de overeenkomst | Gerechtvaardigd belang
Wij verwerken jouw professionele informatie die je ons bezorgt om jouw sollicitatie in overweging te nemen en te beoordelen of je een geschikte kandidaat bent voor één van onze vacatures.
Wettelijke rechtsgrond(en)
Overige gegevens die je zelf meedeelt
Uitvoering van de overeenkomst | Gerechtvaardigd belang | Toestemming
Wanneer je andere gegevens meedeelt via vrij velden op onze contactformulieren of per e-mail, verwerken we deze informatie om je op een goede manier van dienst te kunnen zijn. Wanneer je bijzondere persoonsgegevens zou delen (bv. gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens), geef je ons specifiek jouw toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.
Wettelijke rechtsgrond(en)
Communicatievoorkeuren
Uitvoering van de overeenkomst | Wettelijke verplichting
We verzamelen informatie over jouw voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe om zo te weten waarvoor we jou mogen contacteren.
Cookies
Alle relevante informatie hieromtrent kan je terugvinden in ons cookiebeleid.

Er bestaan verschillende rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden. De rechtsgrond(en) waarop we ons baseren, zie je hierboven duidelijk aangegeven in het overzicht, maar we vinden het ook belangrijk om deze begrippen verder aan jou toe te lichten:

Uitvoering van de overeenkomstDeze rechtsgrond houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens die we doen, noodzakelijk is om onze dienstverlening aan jou te kunnen aanbieden.
Gerechtvaardigd belangDeze rechtsgrond houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens die we doen wordt afgewogen t.o.v. de impact op jouw privacy, waarbij we steeds streven naar een correct evenwicht. Het gerechtvaardigd belang dat we nastreven is een efficiënte bedrijfsvoering.
Toestemming
Deze rechtsgrond wordt enkel gebruikt wanneer je toestemt dat we bepaalde persoonsgegevens gebruiken.
Wettelijke verplichting
Deze rechtsgrond houdt in dat de verwerking van de persoonsgegevens die we doen gelinkt is aan een wettelijke verplichting.

We kijken er steeds op toe om zo minimaal mogelijk persoonsgegevens te verwerken als nodig voor het doel dat we willen verwezenlijken. Zo zijn de persoonsgegevens die we opvragen vaak noodzakelijk om jou te kunnen verder helpen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen we bv. geen antwoord versturen op jouw vraag voor informatie of geen analyse doen van jouw sollicitatie.

6. Doet Connective aan geautomatiseerde besluitvorming?

Neen, we zullen nooit individuele beslissingen nemen o.b.v. geautomatiseerde verwerkingen zoals profilering. Zo zal er steeds een menselijke tussenkomst zijn wanneer je bijvoorbeeld via onze website solliciteert.

7. Worden jouw persoonsgegevens met derden gedeeld?

We delen jouw persoonsgegevens in beginsel zo minimaal mogelijk. Afhankelijk van de persoonsgegevens die je met ons deelt, en de doeleinden die gekoppeld zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met onderstaande derde partijen:

Connective groepsentiteitenHet is mogelijk dat we jouw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de Connective groep. Zo zullen we jouw persoonsgegevens delen met onze groepsentiteit in het land waarin jij gevestigd bent om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverlenersWe doen beroep op andere bedrijven, zelfstandige dienstverleners, leveranciers, onderaannemers of andere tussenpersonen om bepaalde dienstverlening aan te bieden. Bij wijze van voorbeeld bedoelen we hiermee o.a. onze IT- en softwareleveranciers, communicatiepartners, etc. Het is mogelijk dat dergelijke leveranciers jouw persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is in kader van hun dienstverlening. Wij kijken er bovendien op toe dat dergelijke partijen de passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.
Overheden
Indien de wet dit vereist of in kader van een juridische procedure kunnen we jouw persoonsgegevens mogelijks ook delen met specifieke overheden of overheidsinstanties.
Sociale media platformen
Afhankelijk van jouw communicatievoorkeuren kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens delen met sociale media platformen om gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op dergelijke platformen. Om te weten hoe deze sociale media platformen persoonsgegevens verwerken, verwijzen we naar het desbetreffende privacy beleid van het sociale media platform in kwestie.
Zakelijke overdracht
In geval van herstructurering, overdracht van bedrijfsmiddelen of overname van Connective, worden jouw persoonsgegevens mogelijks overgedragen aan derde partijen betrokken in dit proces.

8. Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

Wanneer we jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen waarmee we samenwerken, bestaat de mogelijkheid dat er een doorgifte gebeurt van jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval zien we er steeds op toe dat dergelijke doorgifte van persoonsgegevens enkel zal plaatsvinden in overeenstemming met de AVG. Dit kunnen we bijvoorbeeld voorzien door modelcontractbepalingen op te nemen in ons contract met deze bedrijven. Ook kan het land van bestemming erkend zijn door de Europese Commissie als land dat passende gegevensbescherming biedt, of kan het bedrijf in kwestie gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield. Ook andere (eventueel toekomstige) doorgifte mechanismen die aanvaard worden door de AVG kunnen in dit kader geïmplementeerd worden

9. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan gedurende de periode noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze verwerken. Ook bewaartermijnen voorgeschreven in de wet kunnen hierop invloed hebben.

Identificatie- en contactgegevens2 jaar vanaf het laatste contact (of wanneer je klant bent zolang de klantenrelatie bestaat, en tot 2 jaar nadat de klantenrelatie werd stopgezet.
Professionele informatie5 jaar na ontvangst van jouw persoonsgegevens.
Overige gegevens die je zelf meedeelt
2 jaar vanaf het laatste contact (of wanneer je klant bent zolang de klantenrelatie bestaat, en tot 2 jaar nadat de klantenrelatie werd stopgezet).
Communicatievoorkeuren2 jaar vanaf het laatste contact (of wanneer je klant bent zolang de klantenrelatie bestaat, en tot 2 jaar nadat de klantenrelatie werd stopgezet).
Cookies
De bewaartermijnen kan je terugvinden per cookie in ons cookiebeleid.

In geval we persoonsgegevens verwerken louter gebaseerd op jouw toestemming, verwijderen we ze binnen redelijke termijn nadat je je toestemming hebt ingetrokken.

Afhankelijk van de categorie van persoonsgegeven kan het ook zijn dat persoonsgegevens door ons bewaard worden voor 5 jaar of 10 jaar vanaf de ontvangst ervan (en dus langer dan hierboven omschreven). Deze bewaartermijnen hanteren we specifiek voor wettelijke- of bewijsdoeleinden.

10. Gebruiken we jouw persoonsgegevens voor direct marketing?

Wanneer we hiervoor van jou de nodige toestemming hebben gekregen, of in kader van een bestaande klantenrelatie, verwerken we jouw persoonsgegevens mogelijks ook voor direct marketing doeleinden. Op die manier kunnen we jou op de hoogte houden van onze dienstverlening.

Ook derde partijen waarmee we samenwerken kunnen jouw persoonsgegevens aanwenden voor direct marketing doeleinden. Dit heeft in eerste instantie betrekking op het verwerken van jouw persoonsgegevens via cookies. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden wordt mogelijks gebaseerd op toestemming die we van jouw kregen om jouw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken. Wens je die toestemming in te trekken of bezwaar aan te tekenen, kan dit op elk ogenblik door contact met ons op te nemen, of mits jouw voorkeuren aan te passen via de doorkliklink die we in onze berichtgeving verwerken. Je toestemming intrekken betreffende het gebruik van cookies, kan via ons cookiebeleid.

11. Wat zijn mijn rechten?

We informeren jou als bezoeker van onze website graag over de rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Indien je gebruik wil maken van de rechten die je toekomen, mag je ons altijd contacteren.

Het recht op toegang – Je kan ons op elk ogenblik vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Indien je dat wenst kan je eveneens op onze hoofdzetel inzage krijgen in jouw persoonsgegevens. Wil je liever een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we van jou verwerken, kan je ook dat op aanvraag verkrijgen.

Het recht op verbetering – Merk je dat de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet langer correct zijn? Dan mag je ons dat steeds laten weten, waarna wij jouw persoonsgegevens prompt zullen verbeteren.

Het recht op gegevenswissing – Wens je dat we jouw persoonsgegevens niet langer verwerken en verwijderen? Dan heb je de mogelijkheid ons te vragen jouw persoonsgegevens definitief te wissen. De persoonsgegevens die we verwerken op basis van jouw toestemming, zullen we vervolgens verwijderen.

Het recht op beperking van de verwerking – Moest je wensen dat we de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken, mag je ons dat steeds vragen. Dan houden we daar rekening mee, en bekijken we samen hoe we dat kunnen organiseren.

Het recht op bezwaar – Wil je bezwaar aantekenen tegen de verwerking die we van jouw persoonsgegevens doen, kan dat eveneens door contact met ons op te nemen.

Het recht op gegevensoverdracht – Wanneer je wenst dat jouw persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde partij, zullen wij jou hierbij assisteren. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval verstuurd aan de organisatie naar jouw keuze in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat.

Het recht van bezwaar tegen direct marketing – Je hebt bovendien ook steeds het recht om bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing. De elektronische communicatie die we uitsturen bevatten steeds een link om jezelf uit te schrijven zodat je niet langer degelijke berichten van ons ontvangt.

Het recht om een klacht in te dienen – Wanneer je van oordeel bent dat we jou niet correct hebben kunnen verder helpen, heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens kan je onderaan dit privacy beleid terugvinden.

Je kan jouw rechten inroepen door contact op te nemen met ons DPO Office.

12. Hoe kan je ons contacteren?

Connective heeft een Data Protection Office, bij wie je steeds terecht kan voor vragen over jouw privacy en de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het DPO Office is bereikbaar via:

E-mailadres: dpo@connective.eu
Adres: Connective NV – FAO Data Protection Office – Wapenstraat 14, bus 301 – B-2000 Antwerpen
Telefoonnummer: +32 (0)3 612 58 60

13. Hoe contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit?

Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw vraag en/of melding door Connective, of indien je een klacht wil indienen, kan je de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via onderstaande gegevens. Je dient een ingevuld informatieformulier (terug te vinden op onderstaande website) door te sturen via mail naar onderstaand e-mailadres of via post naar onderstaand adres.

Website: Gegevensbeschermingsautoriteit
E-mailadres: contact@apd-gba.be
Adres: Drukpersstraat 35 – B-1000 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00